लक्ष्मण के रे बाण लाग्यो रे शक्ति रे – धमाल (Lichhman Ke Ban Lagyo Shakti Lyrics)

Lichhman Ke Ban Lagyo Shakti Lyrics

Title: लक्ष्मण के रे बाण लाग्यो रे शक्ति रे (Lichhman Ke Ban Lagyo Shakti Lyrics in Hindi) लक्ष्मण के॥

लक्ष्मण के रे बाण लाग्यो रे शक्ति रे,
लक्ष्मण के,
लक्ष्मण के रे बाण लाग्यो रे शक्ति रे,
लक्ष्मण के,

लाग्यो रे शक्ति रे,
पड्यो धरती रे, लक्ष्मण के,
लक्ष्मण के रे बाण लाग्यो रे शक्ति रे,
लक्ष्मण के,


ऐसो कोई वीर हो जो,
लक्ष्मण ने जीवा रे,
आधो आधो राज समाई धरती रे,
लक्ष्मण के,

लक्ष्मण के रे बाण लाग्यो रे शक्ति रे,
लक्ष्मण के,


के तो जीवावे माता,
सीता सतवंती रे,
के तो जीवावे हनुमान जती रे,
लक्ष्मण के,

लक्ष्मण के रे बाण लाग्यो रे शक्ति रे,
लक्ष्मण के,

यह भी पढ़े: कोनी माने ये यसोदा तेरो गिरधारी रे


काई ही से जीवावे माता,
सीता सतवंती रे,
काई ही से जीवावे हनुमान जती रे,
लक्ष्मण के,

लक्ष्मण के रे बाण लाग्यो रे शक्ति रे,
लक्ष्मण के,


सत से जीवावे माता,
सीता सतवंती रे,
तप से जीवावे हनुमान जती रे,
लक्ष्मण के,

लक्ष्मण के रे बाण लाग्यो रे शक्ति रे,
लक्ष्मण के,


संजीवन बूटी हनुमान झट ल्याया,
मूरचा टूटी भाई लक्ष्मण की,
लक्ष्मण के,

लक्ष्मण के रे बाण लाग्यो रे शक्ति रे,
लक्ष्मण के,

यह भी पढ़े: धीमी चालो ये पणीहारया

यह भी पढ़े: थोड़ी रे थोड़ी लुळ ज्या रे

यह भी पढ़े: धोलागढ़ में राज तुम्हरो देवी रे

यह भी पढ़े: परण्या नाचण दे फागण में

यह भी पढ़े: चालो देखण ने बाईसा

यह भी पढ़े: घूँघट खोलदे भाया की भावज

यह भी पढ़े: जुलम करयो ऐ

यह भी पढ़े: गांजो पीज़ा रे सदा शिव

यह भी पढ़े: देवर म्हारो रे यो हरियो रुमाल वालो रे

यह भी पढ़े: घड़वादे मेरा श्याम बाजन की बंगडी

यह भी पढ़े: रुत आई रे पपिया तेरी बोलन की

यह भी पढ़े: लालर ल्यादे रे नणदल रा बीरा

यह भी पढ़े: राजा बलि के दरबार मची रे होली

Share it to someone:
Scroll to Top