Jai Ambe Gauri Lyrics In English

Om Jai Ambe Gauri Lyrics
Ambe Mata Ji

Jai Ambe Gauri Lyrics in English

Jai Ambe Gauri,
Maiya Jai Shyama Gauri।

Tumko Nishdin Dhyawat,
Hari Brahma Shivari॥

Jai Ambe Gauri॥

Maang Sindur Virajat,
Tiko Mrigamad Ko।

Ujjavala Se Dou Naina,
Chandravadan Niko॥

Jai Ambe Gauri॥

Kanak Samaan Kalewar,
Raktambar Rajai।

Raktapushpa Gal Mala,
Kanthan Par Sajai॥

Jai Ambe Gauri॥

Kehari Vaahan Raajat,
Khadga Khappar Dhaari।

Sur-Nar-Muni-Jan Sevat,
Tinake Dukhahaari॥

Jai Ambe Gauri॥

Kaanan Kundal Shobhit,
Nasagre Moti।

Kotik Chandra Diwakar,
Sam Raajat Jyoti॥

Jai Ambe Gauri॥

Shumbha-Nishumbha Bidare,
Mahishasura Ghati।

Dhumra Vilochan Naina,
Nishdin Madamati॥

Jai Ambe Gauri॥

Chand-Mund Sanhare,
Shonit Bij Hare।

Madhu-Kaitabha Dou Maare,
Sur Bhayahin Kare॥

Jai Ambe Gauri॥

Brahmani, Rudrani,
Tum Kamla Rani।

Agam-Nigam-Bakhani,
Tum Shiv Patarani॥

Jai Ambe Gauri॥

Chausatha Yogini Mangal Gaavat,
Nritya Karat Bhairun।

Baajat Taal Mridanga,
Aru Baajat Damaru॥

Jai Ambe Gauri॥

Tum Hi Jag Ki Mata,
Tum Hi Ho Bharata।

Bhaktan Ki Dukh Harata,
Sukh Sampatti Karata॥

Jai Ambe Gauri॥

Bhuja Chaar Ati Shobhit,
Khadak Khappar Dhaari।

Manavanchhit Phal Paavat,
Sevat Nar-Naari॥

Jai Ambe Gauri॥

Kanchan Thaal Virajat,
Agar Kapuur Baati।

Shrimalaketu Mein Raajat,
Koti Ratan Jyoti॥

Jai Ambe Gauri॥

Shri Ambeji Ki Aarti,
Jo Koi Nar Gavai।

Kahat Shivananda Swami,
Sukh Sampatti Pavai॥

Jai Ambe Gauri॥

॥ itti Jai Ambe Gauri Lyrics in English Sampoorn॥

Share it to someone:
Scroll to Top